Akademik Veri Yönetim Sistemi

Tez Danışmanlık Bilgileri
Mimari Akımlar, Üsluplar ve Yapı Malzemeleri Bağlamında Hasan Fethi | ENES UYAR | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
MODERNİZMİN REVİZYONU BAĞLAMINDA GELENEĞİN İHYASI | MERYEM BETÜL BİLİR | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
19. YÜZYIL OSMANLI MİMARİSİNDE ORYANTALİZM'İN BENİMSENMESİNDE GOTİK ETKİ: GOTİK ÜSLÛBUN İSLÂMİ KÖKENLERİNE DEĞİN SÖYLEMLER VE SONUÇLARI | SİBEL ÇOLAK BONCUKÇU | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
İslâm Mimarisinde Geometrik Tezyinatın Anlamı ve Son Dönem Mimariler Üzerinden Yeniden Okunması | BÜŞRA DURAL |
Modernizmin RevizyonuBağlamında Geleneğin İhyası | Meryem Betül Bilir |
Modernizm ve Vernakülerizm Bağlamında Hasan Fethi | Enes Uyar |
Modernizm ve Rejyonalizm (Bölgeselcilik) Bağlamında Türkiye Mimarlık Gündemi Üzerine BirDeğerlendirme | Recep Sir |
Kentin Dönüşümü: TarihiÖrneklerin İrdelenmesi veBugüne Dair Çıkarımlar | Betül Acar |
Gotik Mimarlığın Doğulu Kökenleri: Avrupalıların Ortaçağ Mimarisinde Tespit Ettiği İslami İzler | Sibel Çolak |